Home / FAQ

HUISREGELS PLAY-IN

HUISREGELS

1.Breng geen waardevolle spullen mee en waak over je eigendommen. Play-in is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vermissing, letsel en/of diefstal of gevolgen van schade gedurende het verblijf op het terrein van Play-in
2. Huisdieren worden niet toegelaten (uitgezonderd blindegeleidehonden)
3. Roken, drugs en wapens zijn niet toegestaan
4. Het is NIET toegestaan eigen eten en drinken te nuttigen(ook geen eigen water) tijdens het verblijf bij Play-in, ook niet tijdens feestjes en andere arrangementen, dit op straffe van verwijdering uit het pand. Eten en drinken in of op de speeltoestellen is niet toegestaan, dit mag alleen aan de daarvoor bestemde tafels.
5. Bezoekers gaan ermee akkoord dat personeel van Play-in meegebracht tassen/rugzakken etc. mogen inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen niet toegestaan
6. Kinderen moeten begeleid worden door min. 1 volwassen begeleider. De begeleider moet toezicht houden op de meegebrachte kinderen
7. Bezoekers dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het personeel
8. Play-in heeft altijd het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen zonder dat er aanspraak op vergoeding of terugbetaling gedaan kan worden
9. Bezoeker is verplicht de kosten voor schade die zijn ontstaan bij Play-in te vergoeden. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan
10. Het bezoeken, spelen en het gebruik van de toestellen bij Play-in is geheel op eigen risico. De bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen
11. Klachten worden per omgaande en uiterlijk voor het verlaten van het pand bij Play-in ingediend
12.Het gebruik van sokken bij Kids-in, anti-slipsokken bij Jump-in en schone              binnensportschoenen bij Climb-in is verplicht.
13. Een confettikanon is niet toegestaan. Wij rekenen hiervoor €50 schoonmaakkosten
14. Schmink is niet toegestaan
15. De glijbanen dienen op de juiste manier gebruikt te worden. Het is verboden tegen de glijbanen omhoog te rennen en te klimmen bovenop de glijbanen

HOUSE RULES PLAY-IN

1. Do not bring valuables and watch over your belongings. Play-in is not liable for damage, loss, injury and / or theft or consequences of damage during the stay on the Play-in site.
2. Pets are not allowed (except guide dogs)
3. Smoking, drugs and weapons are not allowed
4. It is not allowed to consume OWN food and drinks (including your own water) during your stay at Play-in, even during parties and other arrangements, under penalty of removal from the property. Eating and drinking in or on the playground equipment is not allowed, this is only allowed at the designated tables.Visitors agree to allow Play-in staff to view bags / backpacks, etc. For safety reasons, it is not allowed to bring glass, stabbing weapons or other dangerous materials
6. Children must be accompanied by at least 1 adult supervisor. The supervisor must supervise the children brought along
7. Visitors must obey any instructions from the staff
8. Play-in always has the right to refuse or deny persons access without being entitled to compensation or reimbursement
9. The visitor is obliged to reimburse the costs for damage incurred at Play-in. Parents and supervisors are responsible for the damage that has occurred
10. Visiting, playing and using the devices at Play-in is entirely at your own risk. The visitor is obliged to ensure his own safety
11. Complaints are submitted to Play-in immediately and at the latest before leaving the building
12.The use of socks is mandatory when playing at Kids-in, anti-slip socks at Jump-in and clean indoor sports shoes at Climb-in.
13. A confetti cannon is not allowed. We charge € 50 cleaning fee for this
14. Facial paint is not allowed
15. The slides must be used correctly. It is forbidden to run up the slides and to climb on top of the slides