Privacy bij Play-In

Bij Play-in hechten wij veel waarde aan uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Een van onze prioriteiten is daarom het beschermen van uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit heeft invloed op uw bestaansrechten met betrekking tot uw privacy, gegevensbeveiliging en de bescherming van uw persoonlijke informatie.

In onze privacyverklaring leest u alle relevante informatie die van toepassing is op het gebruik van de persoonsgegevens van onze bezoekers. Het gaat hierom hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en hoe u de gegevens kan aanpassen. Dit geldt voor zowel de persoonlijke- als online communicatie. U kunt van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat wij hier transparant over zijn.

De privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, indien nieuwe ontwikkelingen in de privacywetgeving hier aanleiding toe geven. De actuele privacyverklaring vindt u op onze website. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van onze ontwikkelingen op het gebied van uw privacy.

Als u naar aanleiding van de verklaring nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met: info@play-inutrecht.nl

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De persoonsgegevens die Play-in verwerkt de persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van:

JML Leisure B.V.
Hertogswetering 173
3543 AS Utrecht
030-2099920
info@play-inutrecht.nl
KVK nummer: 69066574

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die op zichzelf, of in combinatie met, ander verzamelde informatie kan worden gebruikt om een natuurlijk persoon te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn: Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?
De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Play-in verwerkt in het kader van onze werkzaamheden. Het gaat hierbij om iedereen die contact heeft/heeft gehad met Play-in. Hierbij kunt u denken aan een reservering, mails en telefonisch contact.

Welke gegevens verwerkt Play-in?
Play-in verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die contact heet/heeft gehad met Play-in. Play-in kan gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manier:
 • Wanneer u via de mail of per post contact met ons opneemt;
 • Wanneer u een online/telefonische reservering maakt;
 • Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt;
 • Wanneer u contact met op ons opneemt via sociale media;
 • Wanneer u ter plaatsen uw gegevens achter laat, bijvoorbeeld middels het ondertekenen van toestemmingsformulieren voor bepaalde activiteiten, foto- en ander beeldmateriaal of e-mail intekenlijsten.
Play-in maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Voor welk doel gebruikt Play-in uw gegevens
Play-in gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:
 • Informatie e-mails en andere marketingdoeleinden;
 • Inschakelen derden (bijvoorbeeld voor de online reserveringen);
 • Het verbeteren van onze bedrijfsprocessen.

Verstrekking aan derden
Play-in kan derden inschakelen bij de uitvoering van producten en diensten. Play-in deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met bedrijven waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben. Wij zullen verder uw persoonsgegevens niet delen met derden.

Play-in maakt op dit moment overeenkomsten met de volgende partijen;

 • Reserveringssysteem Dewi online;
 • Appcomm;
 • Mailchimp;
 • Google Analytics.

Indien u een reservering maakt via de website worden onderstaande persoonsgegevens verwerkt door derden*:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Telefoongegevens
 • Adresgegevens gegevens
 • IP-adres

Mailchimp wordt gebruikt voor het versturen van (persoonlijke) informatiemails. Met Mailchimp is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De e-mails die via Mailchimp verstuurd worden en zal geen confidentiële informatie bevatten en zal voorzien zijn van contactinformatie en een duidelijke uitschrijf-link.

Google Analytics wordt gebruikt voor het verzamelen van bezoekersgegevens ten behoeve van het beheer van de Play-in website. Er is met Google een verwerkingsovereenkomst afgesloten De door Google Analytics verkregen gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en worden niet gedeeld met Google.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Play-in bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Play-in uw gegevens verzamelt. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens verstreken is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel, worden de persoonsgegevens vernietigd.

Specifieke bewaartermijn

Toestemmingsformulieren
De toestemmingsformulieren voor activiteiten en foto- en beeldmateriaal worden ieder weekeinde vernietigd. In de tijd van bewaring wordt er zorgvuldig omgegaan met de gegevens en worden deze nooit beschikbaar gesteld aan derden. Door ondertekening bevestigd de bezoeker alles naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden.

Klachtenformulier
De persoonsgegevens die voortvloeien uit het klachtenformulier worden maximaal 1 jaar bewaard. Dit wordt bewaard om onze bedrijfsprocessen te verbeteren.

Reserveringen
Persoonsgegevens van online reserveringen worden maximaal 1 jaar bewaard. Dit wordt bewaard voor toekomstige boekingen en informatieverzoeken.

Overig contact
Nieuwsbrieven, e-mailadressen en uitnodigingen worden maximaal 1 jaar na het laatste contact.

Inschrijving nieuwsbrief
Indien u zich schriftelijk inschrijft op onze nieuwsbrief, zal uw mailadres online ingevoerd worden. Het fysieke papier, met de e-mailadressen, wordt wekelijks vernietigd.

Google Analytics
De gegevens, die via Google Analytics verzameld worden, zullen 14 maanden bewaard blijven.

Bijzondere persoonsgegevens
Play-in verwerkt persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16. Dit gebeurt enkel als de ouder hier toestemming voor heeft gegeven.

Daarnaast is het mogelijk dat personen onder de 16 online een reservering maken en daarbij hun persoonsgegevens opgeven. Wij raden aan om ouders/verzorgers betrokken te zijn tijdens het maken van een online reservering.

Sociale media
Sociale netwerken van derde partijen die interactieve plug-in of sociale netwerkfuncties bieden kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van de website of apps. Het gebruik van deze informatie door een derde partij is onderhevig aan de privacyverklaring dat beschikbaar is op de website van het desbetreffende sociale netwerk. Wij raden u aan dit zorgvuldig door te lezen.

Informatiebeveiliging
Play-in neemt alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen onrechtmatig verkregen toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens.

Indien er ,ondanks onze maatregelen, toch een beveiligingsincident plaatsvindt, dat nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, neemt Play-in zo spoedig mogelijk contact met u op. aarnaast zal het lek afgehandeld worden volgens de eisen die voortvloeien uit de AVG.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
Door middel van deze verklaring willen wij in begrijpelijke taal uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. U heeft ten alle tijd het recht om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in te zien, te corrigeren of een verzoek te doen om te verwijderen. U kunt dit verzoek indienen door een mail te sturen naar: info@play-inutrecht.nl. U krijgt uiterlijk binnen 30 dagen een reactie.

Bezwaar maken
U heeft het recht zicht te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als u vindt dat Play-in uw persoonsgegevens niet goed verwerkt. Ook als u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien u bezwaar wilt maken kunt u dit per e-mail laten weten. Dit kan door een mail te sturen naar: info@play-inutrecht.nl. U krijgt uiterlijk binnen 30 dagen een reactie.

Autoriteit persoonsgegevens
Ten slotte wilt Play-in Utrecht u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o